Simlångsdalens Naturvårdsförening


Historik

 
Kort sammanfattning

Simlångsdalens naturvårdsförening bildades 1960 av ett fyrtiotal naturintresserade personer från trakten, med Ingvar Nilsson i spetsen. Ett framsynt initiativ eftersom intresset för naturvård knappt var väckt då. Redan under vårt första år arbetade vi för fridlysning av Klövaberget och av det unika blåsippsbeståndet i Askarebygget. Vi engagerade oss också starkt mot Sydkrafts planer på utbyggnad av Norteforsen i Fylleån. Utbyggnaden gick om intet, forsen räddades från utplåning och Simlångssjöarna från vattenreglering.

Under årens lopp har vi stått bakom en rad natur- och miljövårdande projekt. Vi var bland annat med om att väcka förslaget om att Bolmenbanan efter nedläggningen skulle förvandlas till cykelbana och att ljungområdet på Långhultabackarna skulle bevaras.
 
Milstolpar

Följande milstolpar är ett axplock av det föreningen arbetat med från begynnelsen och fram till idag.
 
1960

 • Föreningen bildas, den första styrelsen väljs på ett sammanträde på Simlångsgården den 15 maj. En ek planteras som vårdträd vid utsikten mot Gyltigesjön.
 • Fridlysning av Klövaberget – i sista stund lyckas en fredning komma till stånd. Bokskogen på berget var redan stämplad för avverkning. Berget är nu skyddat som naturreservat.
 • Fredning av blåsippsbeståndet i Askarebygget. Beståndet ligger på grönstensmark och är unikt för Halland. Det är nu skyddat som naturminne.
 • Engagemang mot Sydkrafts planer på utbyggnad av Norteforsen och Tolarpsfallen.

 
1961

 • Föreningen intensifierar arbetet med att skydda Fylleån från Sydkrafts utbyggnadsplaner.
 • Tillsammans med Breareds kulturhistoriska förening och Snöstorps hembygdsförening tas initiativ för att skydda och bevara den gamla landsvägsbron i Skerkered. Stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård bildas och hembygsboken börjar planeras.

 
1962

 • Förhandlingar tas upp om att göra vissa delar av Alenäs till naturreservat.

 
1963

 • En ämneskurs i naturvård hålls under året, med 4 st föreläsare och sammanlagt 183 deltagare.

 
1964

 • Föreningen reser ett fågeltorn vid Hillesjön i Hilleshult
 • 75 ungdomar är med i ungdomsarbetet och hjälper bl.a. till med skräpplockning utmed riksväg 25 och röjning vid Gyltigesjön mellan Sundsholm och Simlångsgården.

 
1965

 • Frågan om bevarandet av ljungheden på Långhultabacken tas upp med Landstinget.
 • På föreningens initiativ hålls ett möte på Simlångsgården över organiserandet av friluftslivet i Gyltige. Det leder till att kommunen senare övertar Simlångsgården. Det diskuteras också att kommunen skall överta banvallen till Bolmenjärnvägen efter dess nedläggning och anlägga cykelspår på den.

 
1967

 • I kampen för Fylleån gör Ingvar Nilsson avgörande insatser, bl.a. genom att med direktionen för Sydkraft i Malmö avvärja hotet om utbyggnad av Norteforsen-Tolarpsfallen. En kraftverksutbyggnad där hade även inneburit reglering av Simlångssjöarna och skadat möjligheterna för Fylleån att åter bli en laxå.
 • Föreningen agerar för skydd av Mogölsmyren.

 
1969

 • Föreningen deltar under året i diskussionerna rörande planer för Simlångsgårdsområdet, och deltar på Friluftsfolkets dag där.
 • Initiativ tas till en utställning på muséet under namnet “Förgiftar vi naturen”.

 
1970

 • Utställningen “Förgiftar vi naturen” besöks av totalt 3000 personer.

 
1972

 • Det tas initiativ till att bevara miljöer kring gravfälten vid Vallås och Snöstorp, samt ett enbuskbestånd vid Björnö.
 • Föreningen fick börja disponera det gamla stationshuset i Simlångsdalen tillsammans med Breareds scoutkår.

 
1976

 • Föreningens första julgille anordnas i Snöstorps hembygdsgård.

 
1977

 • Föreningen verkar för skydd och inventering av hårginst inom kommunen.

 
1979

 • Föreningens geologisektion ombildas till en geologiklubb att omfatta hela Halland.
 • Föreningen uttalar sig mot ny bebyggelse i närområdet intill kyrkan i Breared.
 • I en skrivelse till Jordbruksdepartementet påpekas de höga svavelutsläppen från Pilkingtons glasbruk.

 
1980

 • Den 15 maj håller föreningen 20-årsjubileum på Simlångsgården.
 • I Högalt påbörjar föreningsmedlemmar arbetet med att med järnringar fixera stora grenar på en lind, så att den inte skall falla isär.

 
1982

 • I mars ställer föreningsmedlemmar upp och tillverkar holkar för knipor, ugglor och småfåglar.

1986

 • Kontakt tas med Kyrkoförvaltningen i Breared om att föreningen skall få ta hand om slåtter och röjning av Klockarängen. Syftet ska vara att bevara en gammal betesmark och dess speciella flora (föreningen sköter än idag Klockarängen, se information under “Naturvårdsobjekt” i huvudmenyn).
 • Lördagen den 19 juli samlas medlemmar från föreningen för att hjälpa till med slåttern av ängarna i Hästilt (denna tradition fortsätter än idag, se information under “Naturvårdsobjekt” i huvudmenyn).
 • Från Länsstyrelsen erhåller föreningen 15 uggleholkar och 15 fladdermusholkar.

 
1987

 • Föreningen sänder ett yttrande till Koncessionsnämnden för miljöskydd med anledning av sopförbränningen i Halmstad.
 • På Långhultabackarna påbörjas slåtter av örnbräken. Syftet är att se om åtgärden kan minska utbredningen av arten (idag förvaltas området av Länsstyrelsen, betesdjur och bränning har minskat utbredningen av örnbräken).
 • En studiecirkel i lieslåtter hålls under sommaren i Bassarås under ledning av John Persson.

 
1988

 • Avtalet med kommunen om disponering av den gamla stationsbyggnaden i Simlångsdalen sägs upp och epoken med klubbstuga är avslutad.
 • Kommunen tillställes en skrivelse angående föreliggande planer på ytterligare golfbanor och fritidshus öster om nuvarande Bäckavattnets golfbanor.

 
1989

 • Skrivelse tillställs kommunen angående av Mahults Herrgårdspensionat planerad utbyggnad och med begäran om en samlad syn på reningssituationen i Mahult så att ett begränsat byggande för permanentboende möjliggörs.
 • Vid information om den nya sträckningen av riksväg 25 vid Hjärtevadsbron deltog representanter för föreningen. Styrelsen sände även en skrivelse till Vägverket med synpunkter på vägsträckningen.
 • Miljösektionen gjorde en uppvaktning hos affärerna i Breared om att de borde använda miljövänliga förpackningar och returglas.
 • Ansökan till Länsstyrelsen om NOLA-medel till fårstängsel runt Klockarängen bifölls. Föreningen sände ett yttrande till kommunen med synpunkter på kommunens översiktsplan 90.

Hej!

Kul att du tittade förbi...

...registrera gärna din kontaktinfo här nedanför för att få senaste nytt och info om kommande aktiviteter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.