Simlångsdalens Naturvårdsförening


Klockarängen

IM001368

Naturvårdsföreningens åtagande
 

Klockarängen ägs av Svenska kyrkan och sköts sedan 1986 av Simlångsdalens Naturvårdsförening. År 1998 upprättades i samråd med länsstyrelsen en skötselplan för restaurering till slåtteräng med Eu-bidrag i form av miljöstöd.

 

Föreningen har kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen och skötselplanen omprövas vart femte år.

 

En blomsterrik äng

 

Huvuddelen av ängen utgörs av mager grässvål med flera hävdberoende arter som backsippa, hårginst, backtimjan, slåttergubbe, ärenpris, svinrot, rotfibbla och jungfrulin. Backsippan är särskilt skyddsvärd och angelägen att gynna och har också studerats närmare av Henrik och Karin Malm som ett projektarbete vid Lunds universitet.

 

I ängen syns fortfarande spår av odling i form av åkerhak och platta stenrösen av ålderdomlig karaktär. Man ser också tydligt ytorna efter par mindre åkrar, Lidsåker och Björkåker som till en del brukades ännu i början av 1900-talet.

 

Längs ängens östra sida löper en bitvis ganska bred fägata mellan stenmurar. Den anlades efter storskifte i början av 1800-talet och fortsatte då vidare ner mot sjön och över bron för att leda kreaturen till skogsbete på utmarken.

 

Skötsel

 

Klockarängen slås varje år i augusti och höet räfsas ihop och tas bort. Vår och höst städas ängen och buskar och lövuppslag röjs. Löv och ris eldas eller läggs i faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden av insekter och smådjur. Holkar sätts upp för att gynna fågellivet.

 

Ett tätnande trädskikt av främst tall och björk har glesats ut under senare år för att gynna floran. Ned mot vägen, i ängens sydvästra hörn står träden tätare och bildar ett litet skogsparti. Klockarängen är en rofylld plats mitt i byn mellan kyrkan och idrottsplatsen och ett fint utflyktsmål.

 

Du är varmt välkommen att hjälpa till på våra arbetsdagar.

 

Skötselansvarig är Jana Svensson, kontakt


 

Hej!

Kul att du tittade förbi...

...registrera gärna din kontaktinfo här nedanför för att få senaste nytt och info om kommande aktiviteter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.