Simlångsdalens Naturvårdsförening


Evighetsträd (vilande)

I dagens hårt effektiviserade skogs- och jordbrukslandskap finns allt mindre plats för den variation av biotoper som ger upphov till ett rikt växt- och djurliv: hagar, ängar, gärdsgårdar, odlingsrösen, åkerholmar, vägrenar, öppna diken, olikåldriga blandskogar, stora gamla träd m.m. Att inspirera till bevarandet av ett varierat landskap med hög biologisk mångfald är en av naturvårdens största utmaningar.

 

Äldre lövträd i kulturlandskapet har en nyckelfunktion, då de skapar livsutrymme för många djur och växter. Exempelvis är över 500 insektsarter specifikt beroende av eken för sin överlevnad. Flera vedlevande insekter är helt beroende av grova solbelysta lövträd med delvis död ved. På ett äldre lövträd kan man hitta närmare 50 olika arter av mossor och lavar.

 

Lavar växer långsamt och har ofta särskilda krav på underlag och kontinuitet, vilket gör att stora äldre träd passar dem mycket bra. Mossor växer vanligen på trädstammens nordsida, där fukten hålls kvar längre. Parasiterande- och nedbrytande svampar kan finnas inuti trädstammen och visar sig med fruktkroppar utanpå stammen eller vid trädets bas. Med tiden bildas håligheter som kan utnyttjas av fåglar som stare och kattuggla. Många fågelarters tillbakagång kan sättas i samband med att grova träd blivit ovanliga inslag i landskapet. Fladdermöss är helt beroende av håligheter och för dem erbjuder ihåliga träd viktiga dagvisten.

 

Simlångsdalens naturvårdsförening vill värna om de äldre träden och sprida kunskap om deras betydelse för den biologiska mångfalden. Vi vill uppmuntra markägare att spara lämpliga träd som under lång tid framöver kan ge livsutrymme för många hotade organismer.

Idén till projektet, som vi kallar Projekt evighetsträd, kommer från Skånes naturskyddsförening. En markägare som värnar om ett värdefullt träd kan bli erbjuden att ingå ett muntligt avtal om att inte hugga ner det. Som tack erhåller markägaren ett diplom och vi markerar det aktuella trädet med en bricka. Trädet fotograferas och läge markeras på en karta samt med koordinater. Markägaren får information om trädens betydelse genom en broschyr och information kring träden förs in i föreningens databas. Förhoppningen är att projektet följs upp och att materialet i databasen kan användas av skolor, i forskning eller liknande verksamheter.

 

Projektet är vilande tillsvidare.

 

Hej!

Kul att du tittade förbi...

...registrera gärna din kontaktinfo här nedanför för att få senaste nytt och info om kommande aktiviteter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.