Simlångsdalens Naturvårdsförening


Stiftelsen SKN

stiftelsenSKN

Stiftelsen för Simlångsdalens kultur och naturvård

Ur stadgarna:

“Stiftelsen har till ändamål att inom det område, som år 1962 utgör Simlångsdalens kommun förvalta fast egendom, värdehandlingar och kontanta medel, som genom donation eller på annat sätt ställts till Stiftelsens förfogande, för att därigenom möjliggöra att fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål samt naturområden bevaras för framtiden samt rätt vårdas.”

Stiftelsen bildades 1961 som ett komplement till Hembygds- och Naturvårdsföreningar. Från att från början varit mest inriktad på bevarande av byggnader, har verksamheten efter hand blivit alltmer inriktad på dokumentation.

Bland personer som gjort värdefulla insatser inom Stiftelsen märks bl. a. Sven Tengnäs och Ingvar Nilsson.

Bron vid Skärkered